برگه:Majlis Melli 1.pdf/۵۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۴۵–
نظامنامهٔ انتخابات دودرجه

فصل هشتم

در شکایات راجع بانتخابات

مادهٔ ۵۲ – اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی حین انتخاب شکایت یا ایرادی راجع بانتخابات داشته باشد مانع از انجام انتخاب نخواهد شد ولی شرح آن شکایت باید در صورتمجلس درج شود.

مادهٔ ۵۳ – شکایات و ایرادات راجعه بانتخابات باید در ظرف یکهفته بعد از ختم انتخابات بانجمن نظارت اظهار شود تا انجمن رسیدگی نموده حکم بدهد و نتیجه را ضمیمهٔ صورتمجلس انتخاب نمایند.

مادهٔ ۵۴ – متشکیان از انتخابات اگر از حکم انجمن نظارت راضی نباشند میتوانند پس از افتتاح مجلس شورای ملی شکایات خود را در ظرف ماه اول بمجلس شورای ملی اظهار نمایند و حکم مجلس شورای ملی قاطع خواهد بود (‌شکایات راجعه بانتخابات که بعد از افتتاح مجلس شورای ملی بعمل میآید باید در ظرف ماه اول بعد از وقوع آن انتخابات بمجلس شورای ملی برسد).

‌مادهٔ ۵۵ – هر گاه یکی از منتخبین یا نمایندگان بوسیلهٔ تطمیع یا تهدید انتخاب شود پس از ثبوت بانجمن نظارت یا مجلس شورای ملی انتخاب آن منتخب یا نماینده علاوه بر مجازاتیکه قانون دربارهٔ او معین خواهد کرد از درجهٔ اعتبار ساقط خواهد بود.

مادهٔ ۵۶ – حق اعتراض بر انتخابات را اشخاصی دارند که حق انتخاب کردن داشته باشند.

‌فصل نهم

‌در مواد مختلفه

‌مادهٔ ۵۷ – همینکه نصف بعلاوه یکنفر از نمایندگان ملت که شصت و یکنفر باشد در طهران حاضر شدند مجلس افتتاح مییابد و رأی آنها باکثریت مناط اعتبار و اجراست.

‌مادهٔ ۵۸ – ابتدای دورهٔ انتخابیه دوساله از روزی است که مجلس شورای ملی افتتاح می‌شود.

‌مادهٔ ۵۹ – پس از انقضای مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از یک منتخبین سابق را که بخواهند دوباره انتخاب نمایند.

‌مادهٔ ۶۰ – مقرری اعضای مجلس شورای ملی موقوف بتشخیص و تصویب مجلس است.

‌مادهٔ ۶۱ – مخارج مسافرت انتخاب شدگان درجه اول و دوم را ذهاباً و ایاباً حکومت