برگه:Majlis Melli 1.pdf/۵۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۴۶–
نظامنامهٔ انتخابات دودرجه

هر محل باطلاع انجمن نظارت از قرار فرسخی پنج قران ادا خواهد کرد بعلاوه پنج تومان مخارج توقف پنج روزه در مرکز حوزه.

ماده ۶۲ – هر گاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفا یا فوت نماید و بیش از سه ماه بانقضای دوره باقی باشد مجلس شورای ملی یک نفر بجای او باکثریت تام انتخاب خواهد کرد.

ماده ۶۳ – در طهران ده روز بعد از توشیح این نظامنامه بدستخط همایونی و در ولایات پنج روز بعد از وصول نظامنامه انجمن نظارت تشکیل یافته شروع بانتخابات خواهد کرد.