برگه:Majlis Melli 1.pdf/۵۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۴۹–
نظامنامهٔ انتخابات دودرجه
حوزهٔ انتخابیه مرکز حوزه عدهٔ نمایندگان عدهٔ منتخبین درجهٔ اول محل انتخاب درجهٔ اول عدهٔ انتخاب‌شوندگان درجهٔ اول در هر محل
بنادر و جزایر بوشهر ۲ ۶ بوشهر
برازجان دشتی و دشتستان
بندر عباس
بندر خمیر و جزایر
بندر لنگه
۲
۱
۱
۱
۱
کرمان کرمان ۵ ۱۵ شهر کرمان
رفسنجان
سعیدآباد سیرجان
خبیص
راور
زرند
اقطاع و افشار
۸
۲
۱
۱
۱
۱
۱
بلوچستان بم و نرماشیر بم ۱ ۳ بم
بلوچستان
۲
۱
استراباد استراباد ۱ ۳ شهر استراباد ۳
ترکمان به تعیین وزارت داخله ۱ به تعیین وزارت داخله به تعیین وزارت داخله به تعیین وزارت داخله
اصفهان شهر اصفهان ۳ ۹ شهر اصفهان
قمشه
نجف‌آباد
قهپایه
اردستان
۵
۱
۱
۱
۱
بختیاری به تعیین وزارت داخله ۱ به تعیین وزارت داخله به تعیین وزارت داخله به تعیین وزارت داخله