برگه:Majlis Melli 1.pdf/۹۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دوره اول تقنینیه
–۸۲–
قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی

بعنوان کمک داده میشود بعهدهٔ انجمن ایالتی است و باید از قرارداد انجمن بی‌اندازه تجاوز نشود.

۱۰۱ – در خصوص اعانه‌هائی که از طرف ادارات دولتی برای مخارج مساجد و تأسیسات خیریه یا معاونت در ایجاد یا مرمت مدارس و دارالعجزه و همچنین کمک بانجمن‌های زراعتی و فلاحتی میشود انجمن میتواند صلاح‌اندیشی خود را رعایت ترتیب اهمیت بادارات دولتی اظهار نماید.

۱۰۲ – انجمن ایالتی میتواند بتوسط رئیس انجمن ایرادات خود را در اموری که راجع به منافع ایالت است و همچنین اعتراضاتیکه در خصوص‌ترتیب و حوائج ادارات متعلقه بایالت دارد بوزارتخانها اظهار کند.

۱۰۳ – در کلیه امور معاشی و اداره انجمن ایالتی می‌تواند رأی خود را اظهار کند لیکن در امور سیاسی حق مذاکره ندارد.

‌تنبیه – امور سیاسی عبارت از مسائلی است که راجع باصول اداره و قوانین اساسی مملکت و پلتیک دولت باشد.

۱۰۴ – ایرادات انجمن در خصوص منافع ایالتی بیکی از ملاحظات سه‌گانه ذیل راجع تواند شد. (اول) این که در اجرای آن امور منافع مخصوصه آن ایالت منظور نشده باشد (دوم) آن که از منافع مخصوصه آن ایالت صرف نظر کرده باشند (سوم) آن که به ملاحظه منافع دیگر چشم از منابع آن ایالت پوشیده باشند

‌فصل سوم – بودجه محاسبات ایالت و ولایت

۱۰۵ – هر ایالت یا ولایت صاحب بودجه خواهد بود که جمع و خرج معمولی و فوق‌العاده آن از قرار تفصیل ذیل است.

۱۰۶ – جمعهای معمولی بودجهٔ ایالت یا ولایت از این قرار است (اول) وجهی که بعد از ممیزی و تعدیل مالیات بر طبق قانون مالیه و بر حسب حکم دولت و تصویب