برگه:Majlis Melli 1.pdf/۹۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دوره اول تقنینیه
–۸۱–
قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی

۱۱۰ – مأمور مالیه هر یک از ایالات یا ولایات باید مواظبت نماید که وجوه عایدی ایالت وصول شود و مسئولیت امر بعهده او محول است حکم ایصال این وجوه باید از طرف حاکم به مأمور مالیه ابلاغ شود

۱۱۱ – مأمور مالیه باید موافق میزان بودجه و بر طبق حوالهٔ حاکم وجوه مخارج را بپردازد

۱۱۲ – انجمن ایالتی یا ولایتی بودجهٔ سالیانه را که حاکم ترتیب داده است رسیدگی نموده باکثریت آراء اصلاح مینماید و این بودجه پس از آنکه در انجمن تصویب شد باید بتصویب وزارتمالیه برسد

۱۱۳ – حاکم باید در ماه اول هر سال جزء کلیه مخارج سال گذشته را بانجمن ارائه دهد.

۱۱۴ – بودجه ایالت باید طبع و مجاناً منتشر شود

‌فصل چهارم – در تشکیل انجمنهای ولایتی

۱۱۵ – ولایت قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد

۱۱۶ – در شهر حاکم‌نشین هر ولایتی انجمنی موسوم به انجمن ولایتی منعقد می‌شود

۱۱۷ – اعضای انجمنهای ولایتی مرکب خواهند بود از منتخبین شهر حاکم‌نشین و مبعوثینی که از بلوکات و توابع آن ولایت بانتخاب اهالی آنها‌فرستاده میشوند

۱۱۸ – عدهٔ منتخبین شهر حاکم‌نشین که محل انعقاد انجمن ولایتی است شش نفر خواهد بود

۱۱۹ – عدهٔ مبعوثینی که از بلوکات و توابع آن ولایت بانجمن ولایتی فرستاده میشوند مطابق عدهٔ بلوکات و توابع آن ولایت خواهد بود

۱۲۰ – هر یک از بلوکات و توابع ولایتی فقط یک نفر منتخب بانجمن ولایتی