برگه:Majlis Melli 1.pdf/۹۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دوره اول تقنینیه
–۸۵–
قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی

خواهد فرستاد که در بلاد موافق قواعد انتخابات شهرها و در بلوک موافق ترتیب انتخاب بلوک معین میشود

۱۲۱ – هر یک از ایالات عمده که در قلمرو ولایتی هستند میتوانند یک نفر منتخب بانجمن ولایتی بفرستند

۱۲۲ – وظایف و ترتیبات انجمنهای ولایتی در قلمرو هر ولایت که عبارت از شهر و توابع و بلوکات آن است مطابق خواهد بود با وظایف و حقوقیکه برای انجمنهای ایالتی مقرر شده ولی انجمنهای ولایاتی که جزء ایالتی هستند در مطالب لازمه بانجمن ایالتی که در کرسی آن ایالت تشکیل میشود رجوع خواهند نمود و ولایاتی که مستقل هستند و در تحت ایالت دیگر نیستند مستقیماً بادارات مرکزی دولت که در دارالخلافه است طرف میشوند

‌تبصره – انجمن ایالتی در مرکز ایالت و انجمن ولایتی در شهر حاکم‌نشین ولایت برقرار خواهد بود لاغیر

محل مهر مبارک   

‌جناب اشرف اتابک اعظم این نظامنامهٔ انجمن ایالتی و ولایتی ملاحظه شد صحیح است معمول و مجری دارید

‌شهر ربیع‌الثانیه ۱۳۲۵