برگه:MoshkeleNimaYoushij.pdf/۲۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۲۳
جلال آل‌احمد

قطعه از شعر یا یک مصرع ملاک وزن همهٔ شعر نیست. چون یک مصرع تمام یک منظومه نیست. در یک شعر که منظومه‌ای از تعبیرها و بیان حال‌های مختلف است ممکن است بمناسب مضمون چند بار وزن عوض شود. و باین طریق چاره‌ای نیست جز اینکه قالب از پیش پرداخت شده بکناری گذاشته شود.

در آخر همهٔ این توضیحات باید بدانیم که نیما بهر صورت می‌سازد، شعر می‌گوید و پیش میرود. خوب هم میسازد. بدهم میسازد. ولی اینقدر هست که می‌سازد. و کسی که میسازد گاهی هم کج میسازد.

جلال آل‌احمد