برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۰۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۰۱
نیرنگستان

خانه تازه که بخرند اول باید آینه و قرآن در آنجا فرستاد و تبریک و مبارکباد گفت و لعنت بر شیطان باید کرد که دشمن خوشی و آسایش است.

هر گاه نیت بکنند و از سه پشته سوار چیزی بپرسند هرچه بگوید باید به حرف او رفتار کرد.

آفتاب زردی که آب بنوشند باید کمی از آن به پشت سر بپاشند و بگویند: مرده تشنه است!

برای اینکه پاکت زود بمقصد برسد رویش مینویسند ۸۶۴۲ (۲ ب ۴ د ۶ و ح) بدوح و این نام فرشته ای است که مراسلات را میرساند[۱].

نام کسی ببرند و آنشخص وارد بشود بطور یقین حلال‌زاده است.

کسیکه میخواهد صبح زود بیدار بشود به متکا میگوید: دین آسیابان و گمرکچی و مرده شور بگردنت اگر مرا دیر بیدار بکنی[۲].

برای رفع نحوست عدد سیزده در موقع شمردن بجای سیزده میگویند: زیاده.

برای این که زخم سالک زود تر از یکسال خوب بشود عوض سالک باید گفت ماهک.


  1. میرزا آقاخان کرمانی در سه مکتوب گمان کرده است که بدوح از «بدو»ی فارسی گرفته شده است.
  2. این یک نوع القاء خود بخود Auto - Suggestion است.