برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۰۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۰۲
نیرنگستان

توپ ظهر که در میرود باید سرانگشت را بوسیده به پیشانی ببرند.

از مجلس عزا خانه که بر میگردند لازم است قبل از ورود به خانه کفشهایشان را این پا آن پا کنند.

اگر زنی چادرش در مجلس عزا خانه بسوزد باید چادرش را گرو گذاشته هم وزن آن خرما بخرد و خیر کند بعد چادرش را پس بگیرد و گرنه شوهرش میمیرد.

دندان صد و بیست سال را هر کس در بیاورد نباید بکس دیگر نشان بدهد اگر نشان بدهد خودش میمیرد و کسیکه آنرا دیده صد و بیست سال عمر میکند.

هرگاه گوش صدا بدهد علامت اینست که کسی یاد آنشخص را کرده باید دوستان و آشنایان را یک بیک بیاد آورد صدای گوش به اسم هر کدام از آنها ایستاد آشخص یاد او را کرده است

اگر در بین راه دو نفر بهم پشت پا بزنند باید بر گشته انگشت کوچک خود را بهم قفل کنند و گرنه دعوایشان میشود.

دور کسی نباید گشت چون بلا گردان آنشخص میشود. هر گاه گشتند برای دفع شر باید از همان راه دوباره برگردند.

گیس زن را که میشمرند باید بگویند یک خرما دو خرما. . وگرنه چشم میخورد و میریزد.

چیزی گم بشود گوشه ای از لباس را گره زده بگویند: بستم بخت دختر شاه پریان را و یا بگویند: شیطان مالم را بده مالت را میدهم.