برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۰۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۰۷
نیرنگستان

بسوی چراغ قسم[۱].

بسوی سلمان قسم.

به اجاق پدرت قسم.

به شاه چراغ قسم.

صدقه رفع بلاست.

مهمان حبیب خداست.

کاسب حبیب خداست.

دل بدل راه دارد.

کی کار شیطان است.

برو پیشانیت را عوض کن[۲].

هر چه خاک اوست عمر شما باشد! و یا فلانی عمرش را بشما داد.

یک نظر حلال است (یعنی بر دختری یا زنی که با او قصد ازدواج دارند یا میخواهند ببینند تا شاید بپسندند).

از آتش خاکستر عمل میآید (تأثیر موروثی بر عکس)


 1. ۱- احترام بفروغ و سلام کردن چراغ از عادات پیش از اسلام است. فردوسی گوید:
    به رخشنده اختر به تاریک خاک به جانهای روشن به دلهای پاک  
    که ما را همه دل پر از مهر تست همه آرزو دیدن چهر تست  

  از کتاب ویس و رامین:

    کنون من آتش سوزان فروزم برو بسیار مشک و عود سوزم  
    تو اینجا پیش دینداران عالم بدان آتش بخور سوگند محکم  
 2. مطابق اسلام آیندهٔ هر کسی قبلا تعیین شده و روی پیشانیش نوشه شده این اصطلاح را به کنایه میگویند، یعنی بدبختی را نمیشود چاره کرد (رجوع شود به قصهٔ ماه‌پیشانی).