برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۱۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۱۵
نیرنگستان

سرکه انداختن و کشمش درست کردن آوارگی میآورد.

شیر مادیان ببچه بدهند هیچوقت سیاه‌سرفه نمیگیرد.

کسیکه هول بکند الماس یا چفت در را سه بار در آب زده آنرا باو مینوشانند.

گوشهٔ لب که زخم بشود و یا تب خال بزند نشان اینست که شیطان دهنه زده باید چفت در را بآن بزنند تا خوب بشود.

کسی را که نمیخواهند ببینند پشت سرش دیزی از کار در آمده بزمین میزنند.

هر کس دندان صد و بیست ساله را ببیند عمرش زیاد میشود.

اگر سرکه در خم بر گردد (شراب شود یا بی مزه شود) یکنفر از اهل خانواده میمیرد.

قندرون جویدن ریش راکوسه میکند و هر گاه فرو بدهند شاشبند خواهند شد.

سگ هار کسی را بگیرد باید از مویش سوزانیده روی زخم بگذارند.

دانهٔ کرچک مانع چشم زخم است.

هر کس ناخن بخورد جوع میگیرد.

هر کس موی گربه را بخورد آزار مراق میگیرد.

پنیر ذهن را کم میکند[۱].

نال قلم نی (رگ چوبی که میان قلم است) اگر آسمان ندیده بخورند ذهن را زیاد میکند.


  1. پنیر و گوشت خر شرعاً مکروه است .