برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۲۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۲۴
نیرنگستان

امروزه نیز در ایران در میان عامه معمول است که بعدد زگیلهای بدن دانه‌های جو گرفته بر یک یک آنها سورهٔ الم نشرح را خوانده میدمند و هر یک را بر یک زگیل آشنا کرده بعد مجموع این جوهای افسون‌کرده را میکارند و یا در آب میریزند و معتقدند تا موقعیکه جو در خاک سبز شود یا در آب بگندد آن زگیلها فرو خواهد ریخت[۱].


  1. حواشی نوروزنامه ص ۱۰۰.