برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۲۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

خزندگان و گزندگان

 

خون قورباغه و مارمورک شوم است.

شب اسم حشرات و جانوران موذی را نباید آورد چون ممکن است پیدا بشوند.

اگر جانوری را شب بکشند باید بگویند «جفتت در بغداد» یا بگویند «با جفتش» تا جفت او پیدا نشود.

هر زنبور سرخی را بکشند در آن دنیا یک خرما پاداش دارد.

رتیل کسی را بزند جفت او میرود بالای در خانه انتظار می‌کشد تا وقتیکه نعش آنکس را از در بیرون میبرند خودش را روی تابوت بیندازد.

زنبور سرخ کافر است تنها شاه زنبوران یعسوب نام داشت پیش امیرالمؤمنین علی ایمان آورده بود و از آنجهت است که امیرالمؤمنین را امیر نحل و یعسوب‌الدین گویند خاقانی میگوید:

باول نفس چون زنبور کافر داشتم لیکن،

 به آخر یافتم چون شاه زنبوران مسلمانش

برای جلوگیری از ساس هرگاه یکی از آنها را بگیرند بسوزانند باقی ساسها میترسند و فرار میکند.