برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۲۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

پرندگان و ماکیان

 

کبوتر یاکریم در خانه باشد خوبست.

صبح دیدن هدهد و روباه خوبست.

صبح دیدن کلاغ و کبک بد است هرگاه دو کلاغ ببینند شگون دارد.

جغد را که ببینند باید بگویند: میمنت خانم خوش‌آمدی عروسی است.

خون چلچله و هدهد و سبزقبا شوم است.

جغد گریه بکند خوش‌یمن است و خنده بکند بدیمن است.

مرغ خوابانیدن آمد نیامد دارد، کبک خوابانیدن بد است.

مرغی که تخم دو زرده بکند آمد نیامد دارد.

خروس که بیوقت بخواند باید کشت یا بخشید وگرنه صاحبش میمیرد. بروایت دیگر بنده آزاد کن است.

خروس سفید را نباید کشت فرشته است.

خروس پیر که میخواند میگوید: چه سال خوبی بوده پارسال خروسهای جوان میگویند: ما ندیدیم ما ندیدیم.

مرغ پر تکان بدهد باد میآید.