برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۳۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۳۴
نیرنگستان

و گویند هر خانه که خروس سفید بود شیطان در آن خانه نرود.»  عجایب المخلوقات.

مرغ و ماکیان که در خانه باشند خوبست چون هرگاه قضا بلا متوجه یکنفر از اهل خانه بشود بجان آنها میخورد و باید همیشه آنها را سیر نگهداشت[۱].

کچل کرکس پرنده بزرگی است که از بالای خانه‌ها پرواز میکند و هرگاه بچه کوچک را تنها ببیند برداشته میبرد اگر سایه‌اش بسر کسی بیفتد مبارک است.

ابابیل خوراکش باد است.

لانهٔ چلچله را هرکس خراب بکند سر سال میمیرد.

کبوتر در شیروانی و سقف لانه بگذارد ثواب دارد.

هدهد یا شانه‌بسر تازه عروس بوده جلو آینه سرش را شانه میزده پدر شوهرش سر میرسد او از زور خجالت با شانه که بسرش بوده پر میزند و میرود.

بروایت دیگر خواستگار بلقیس بوده حضرت سلیمان هر چه


  1. «اندر دین پیداست که همهٔ شفقتها که مردمان در خانه کنند هیچ فریضه‌تر از آن نیست که گاو یا مرغی یا گوسفندی از چهارپائی که باشد در خانه دارند و ایشان را سیر گردانند و پس کارهای دیگر می‌کنند «۲» چه اگر شب درآید گرسنه بخسبند نفرین میکنند بکدخدای خانه و هرکس که در آن خانه باشد «۳» و گویند که این کدخدا را روزی چندان باد که خویشتن و زن و فرزند پیوسته گرسنه باشند، نانشان بنان مرساد این فرزندان از بن خانه نیست شوند بمرگ و چون چیزی بکشند می‌باید که سر آن چیز ببرند.» صد در ص ۹۵