برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۳۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۳۷
نیرنگستان

شده که در جزایر قریب بچین وار خنک طیور غریب بهمرسند … و در این کتاب نوشته‌اند که هما مرغیست بجثهٔ کبوتر و منقار آن زرد و بال آن سبز و زمردی و اندک سپیدی دارد و دم آن مله رنگست و در آن جزیره بر هیچ زمین و شاخ درخت ساکن نگردد و همیشه در حرکت است و بمرتبه‌ای اضطراب و جنبش دارند که مادهٔ آن بر پشت نر بیضه گذارد و متعدد نیز نگردند و بیشتر از سالی نیز عمر نکنند.»[۱]


 1. فرهنگ انجمن آرا:
    همای گو مفکن سایه شرف هرگز بر آن دیار که طوطی کم از زغن باشد  

  حافظ

    چون پشت بینم از همه مرغان درین حصار ممکن بود که سایه کند بر سرم همای؟  

  مسعود سعد سلمان


  عوام در موقع تشکر میگویند: خدا سایهٔ شما را از سر ما کم نکند.