برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۳۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

دام و دد

 

دیدن اسب سفید مراد است.

نگهداشتن گورخر بدیمن است.

صبح زود دیدن روباه مبارکست.

میمون میمنت دارد روز اول سال دیدنش خوبست.

خون سگ و گربه شوم است.

خرگوش در خانه باشد آمد نیامد دارد.

سگ هفت جان دارد.

سگ که شب زوزه بکشد بدشگون است و کسی خواهد مرد اگر پشت در خانه زوزه بکشد اهل خانه باید تکان بخورند.

اسب چپ یمن ندارد (یعنی سه پای او سفید و یکی سیاه باشد)[۱].

اگر سر سفره سگی بدهن آدم نگاه کند و چیزی باو ندهند آن کس مرض رجوع میگیرد[۲].


  1.   دو دست سفید و یکی پای راست سواری بر آن اسب کردن خطاست  
  2. شاید این بازمانده احترام و توجهی است که ایرانیان باستان بپاس وفاداری، پاسبانی و

    بقیه پاورقی در صفحهٔ مقابل