برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۵۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۵۸
نیرنگستان

چشمه علی - نزدیک شاه عبدالعظیم را علی با ته عصایش پای کوه زده و چشمه جاری شده.

توپ مروارید - در میدان ارک جلو نقاره‌خانه قدیم توپی گذاشته بودند معروف به توپ مروارید که صاحب کشف کرامات مخصوصاً برای باز کردن بخت، دختر ها را از زیر آن رد میکردند و عقیده عوام بوده که این توپ خودش از بوشهر تا تهران آمده است.

در رشت برای اینکه بخت دختر ها باز بشود آنها را به دباغخانه میبرند و پسر نا بالغ میآید دکمه تنکه آنها را باز میکند بعد قدری از آب دباغخانه بر میدارند میبرند منزل و سرشان میریزند.

منار سر برنجی - برای بخت گشائی دختران در اصفهان دختر ها میروند بالای این منار که در محلهٔ جوباره واقع شده روی پله آن گردو میگذارند و این ابیات را میخوانند:

  منار سر برنجی یه چیزی میگم نرنجی  
  میان من دسته میخواد مرد کمر بسته میخواد.  

و در موقع برگشتن گردو را میشکنند اینکار برای سفیدبختی هم خوبست[۱].

خاتون قیامت - در شیراز دختر ها برای اینکه بختشان


  1. اصطلاح: با دمش گردو میشکند. پا منار تهران نیز دارای همین خاصیت است در آنجا شمع روشن میکنند و نذر و نیاز میکنند.