برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۶۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۶۹
نیرنگستان

قرار معلوم یک نفر یهودی در آن دفن است و محل اعتقاد عوام میباشد. مکرم اصفهانی اشعاری راجع به آن گفته که چند بیت آن اینست:

یا هارون ولات معجزه رو گر و گرش کن.

خشت و لحد ملانصیر رو آجرش کن.

این رودخونه یه معدن ریگس درش کن.

که من هارون ولاتم که من لوطی و لاتم

آن بز که به پا قلعه بسی معجزه‌ها کرد.[۱]

ای هارون ولات آن بزچی را شترش کن.

آن زن که بدور حرم تو میزند لاس.

از توی حرم مش نخوچی پر چادرش کن.

که من هارون ولاتم که من لوطی و لاتم..

طاق علی - محلی است نزدیک کرمان در بالای کوه که یا علی بزرگ در سنگی حک شده. پائین کوه چشمه‌ای است و درخت کهنی در آنجاست که به آن قندیل آویزان کرده‌اند و دخیل بسته‌اند معروف است که علی آمده از آنجا بگذرد با شمشیرش کوه را از میان دو نیم کرده.

سنگ سیاه - نزدیک مراغه سنگی باین اسم معروف است که زنها برای اینکه بچه‌شان بشود از زیر آن رد میشوند و هر گاه مرادشان بر آورده شود آن سنگ خود بخود میلرزد.

تبریز در محلهٔ چرنداب در امام زاده ای زنجیری آویزان


  1. بز پاقلعه بزی بوده که در اصفهان شاخ او را طلا گرفته بودند و به آن خیلی احترام میگذاشته‌اند بطوریکه آزادنه در خانه‌ها میرفته. معروف بوده که این بز بست نشسته بوده.