برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۷۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

افسانه های عامیانه

 

گاو زمین - زمین روی شاخ گاو است[۱]. گاو روی ماهی است هنگامی که گاو خسته میشود زمین را از روی یک شاخش روی دیگری میلغزاند و همین سبب زمین لرزه میشود.

« … بعضی ذکر فرموده‌اند که زمین بر روی یک شاخ گاو است هروقتیکه آن شاخ خسته میشود آن گاو سر خودراحرکت میدهد و می جنباند و زمین را می اندازد بر روی شاخ دیگر و هر موضع از زمین که بر روی شاخ گاو قرار می گیرد آن قطعه زلزله میشود.[۲]»

  گاویست بر آسمان قرین پروین
یک گاو دگر نهفته در زیر زمین  
  گر بینائی چشم حقیقت بگشا:
زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین  

خیام


  1. بعقیدهٔ یونانیان زمین روی دوش اطلسی Atlar است. در افسانه های آریائی کار نمایندهٔ قوت و نیرو است و مقدس شمرده میشود.
  2. مجمع‌النورین ص ۲۵۰.