برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۸۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۸۶
نیرنگستان

زمین از چیست؟ گفت از کوه قاف. گفت: کوه قاف از چیست؟ گفت: از زمرد سبز و سبزی آسمان از آنست. گفت: بالای کوه قاف چه مقدار است؟ گفت: پانصد ساله راه است. گفت: گرداگرد وی چند است؟ گفت: دو هزار ساله راه است انتهی.»[۱]

اژدها ـ گنج قارون که هفت خم خسروی بوده[۲] بزمین فرو رفت و پاسبان آن اژدهائی است که روی آن خوابیده است.

«اژدها جانوری عظیم‌خلقت هایل‌منظر و فراخ‌دهان بسیاردندان و روشن‌چشم، درازبالاست و در اوایل مار بوده و بمرور ایام اژدها شده و شکل گردانیده و درین معنی گفته‌اند: که اژدها شود از روزگار یابد مار. صاحب عجایب‌المخلوقات گوید که چون مار را درازی به سی گز و عمر بصد سال رسد آنرا اژدها خوانند و بتدریج بزرگ میشود تا چنان گردد که بر خشکی حیوانات ازو ستوه شوند حقتعالی او را به دریا افکند و هیکلش در بحر بزرگ میشود چنانکه بالایش بده هزار گز رسد مانند ماهی برآرد و حرکتش سبب موج دریا شود و چون ضررش در بحر نیز شایع گردد حقتعالی او را بدیار یأجوج و مأجوج افکند تا خورش ایشان شود. حسن سیرت قوم یأجوج و مأجوج را از اینجا باید قیاس کرد که چون اجزای وجود ایشان از گوشت حیوانی چنین سلیم بود لاجرم چنان نیکو سیرت باشند.


  1. ینابیع الاسلام ص ۱۱۱.
  2. قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت. سعدی