برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۸۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

افسانه‌های عامیانه
۱۸۹

آن سالا ماندرا[۱] است و اینکه در پارسی مشهور شده مخفف آن اسم است[۲].

عوج بن عنق ـ بقدری بلند بوده که ماهی را از دریا در میآورده و جلو خورشید برشته میکرده و میخورده. یکروز منیت کرد بخودش بالید و گفت: مخلوقی بلندتر از من نیست. هنگام شکارش که رسید دست کرد در دریا کمر ماهی را گرفت بیرون کشید و برد جلو خورشید وقتیکه نگاه کرد دید سر و دم ماهی در دریاست ترسید و ماهی را ول کرد[۳].

سیمرغ ـ «در عجایب المخلوقات آمده (سیمرغ) مرغی قوی‌هیکل است چنانکه فیل را به آسانی در رباید و آنرا پادشاه مرغان گفته‌اند از جهت آنکه صید کند بقدر کفاف خود و باقی به حیوانات گذارد و باز سر نیم‌خوردهٔ خود نرود و این صفت پادشاهان است و آنرا یکهزار و هفتصد سال عمر گفته‌اند و بعد از سیصد سال خایه نهد و در بیست و پنج سال بچه از خایه بیرون آید و در تفسیر کلینی آمده که عنقا در اول بمیان مردم بودی و بخلایق ایذا رسانیدی تا در زمان حنطله پیغمبر عروسی را با حلی و حلال در ربود پیغمبر در حق او این دعا کرد: الهم خذها و اقطع نسلها و تسلط علیها افة. حقتعالی آتشی بفرستاد


  1. Salamandra.
  2. فرهنگ انجمن آرا.
  3. و نیز رجوع شود به عجایب المخلوقات.