برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۹۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۹۱
افسانه‌های عامیانه

سیمرغ نیکوکار که شاه مرغان است[۱] یک سیمرغ اهریمنی هم وجود دارد که اسفندیار در یکی از هفتخوان خودش او را به نیرنگ کشت چنانکه شرح آن در شاهنامه مفصلا نوشته شده است[۲].


  1. شاهنامه چاپ فولرس ص ۱۳۳-۱۳۹-۱۹۱-۲۲۲.
  2. همان کتاب ص ۱۵۹۷.