برگه:Neyrangestaan.pdf/۲۰۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۲۰۱
گوناگون

نباید با انگشت روی تن خودشان نشان بدهند چون ممکن است آن زخم را بگیرند.

برای اینکه در بازی برد بیاید قمار باز ها بدستشان میشاشند.

مادر هر کس سید باشد او را شریف میگویند.

بدانه‌های برنج قسم میخورند و میگویند: بهمین دانه‌های نشمرده قسم.

اسفند در خانه سبز بشود آوارگی میآورد.

اگر آب روی قبر بپاشند روح مرده تازه میشود.

مرده اگر ثوابکار باشد فرشتهٔ نورانی در قبر باو ظاهر می‌شود، دستش را میگیرد و او را میبرد به بهشت[۱] و هر گاه گناهکار باشد با گرز آتشین او را بدوزخ میبرند.

معروفست که خانواده‌ای از ترکهای قجر دارای دم کوتاهی (دمبلیچه) هستند.

هر روز هزار نفر میمیرند و هزار و یکنفر بدنیا می آیند.


  1. در کتابهای زرتشتی بطرز مفصل و شاعرانه‌ای شرح مرده درستکار و گناهکار را در قبر میدهد که درستکار سفیدهٔ صبح چهارم نسیم خوشبو و ملایمی بمشامش میرسد و دختر دلربای درخشانی باو جلوه میکند. روح مرده با تعجب از او میپرسد که کیست او شرح میدهد که من نتیجه گفتار و کردار و پندار نیک تو هستم و برعکس این برای مرده گناهکار اتفاق می‌افتد (ارداویراژ نامه مینوخرد - دینکرت) آنچه که راجع بمسائل ماوراء طبیعی، زندگی روح پس از مرگ مانند پل صراط (پل چینود) سگی چهار چشم در دوزخ (سگ زرین گوش) و غیره میباشد شباهت غریبی با همین مسائل در نزد زرتشتیان نشان میدهد که بحث آن جداگانه مبحث بی‌اندازه جالب توجهی خواهد بود.