برگه:Neyrangestaan.pdf/۳۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۳۷
زن آبستن

و روی پله حمام پیازها را در آورده زیر پایش له میکنند و یا یک گردو زیر پایش شکسته و پیازها را بآب روان میدهند و با جام چهل کلید آب بسرش میریزند. بعد از حمام هر گاه زائو تنها بماند دیگر آل نمیتواند باو آزار برساند.