برگه:Neyrangestaan.pdf/۴۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۴۱
بچه

بچه که بدنیا بیاید و یکی از خویشانش بمیرد بد قدم است.

بچه که در ابتدای راه رفتن کونخیزه بکند پشتش دختر است.

بچه که در شروع راه رفتن دمر راه برود پشت او پسر است.

هر گاه بچه بخواهد شست پایش را در دهنش بکند پشت میخواهد.

پوستی که در موقع ختنه میبرند باید جداگانه کباب کرده با غذا به بچه بخورانند تا از بدنش چیزی کاسته نشود[۱].

هر گاه بچه دست چرب بسرش بمالد کچل میشود.

بچه که انگشت در بینیش بکند کچل میشود.

بچه کوچک دروازه باز بکند (پاهایش را کنار گذاشته سرش را به زمین) مهمان میآید.

بچه کوچک خانه را جاروب بزند مهمان میآید.

بچه کوچک اگر میوه یا خوراکی به بیند که میخورند و دلش بخواهد باید کمی باو داد و گرنه مشغول ذمه او میشوند.

خرمای نذر ام‌البنی را نباید پسر بچه بخورد.

پای دیک سمنو پسر بچه نباید بیاید زیرا که حضرت فاطمه آنجا حاضر است.

بچه که آتشبازی بکند شب در رختخوابش میشاشد.

پسر بچه خوراکی به بیند و باو ندهند نری‌اش میترکد.

پسر بچه که چیق بکشد قدش کوتاه میماند.


  1. برای اینکه روز پنجاه هزارسال وقتیکه باد ذرات بدن را جمع میکند و آدمها دوباره درست میشوند چیزی از بدن او کم نیاید.