برگه:Neyrangestaan.pdf/۴۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۴۲
نیرنگستان

پسر بچه که تریاک بکشد در بزرگی ریش در نمیاورد.

بچه که بدنیا می آید روزیش را با خودش میاورد.

پسر بچه که برنج خام بجود کوسه میشود.

آورده‌اند که کودک خرد را چون بدارودان زرش شیر دهند آراسته سخن آید و بردل مردم شیرین آید و بتن مردانه و ایمن بود از بیماری صرع و در خواب نترسد[۱].

«و چون تیغ برهنه پیش کودک هفت روزه بنهند آن کودک دلاور برآید[۲]

بچه که نحس باشد و زیاد گریه بکند شب چهارشنبه‌سوری سه مرتبه او را از زیر نقاره خانه[۳] رد بکنند و در غلکی گندم ریخته بزمین بزنند تا دانه های گندم را کبوتران برچینند.

لامچه - چیزی باشد که جهت چشم زخم از مشک و عنبر و سپند سوخته بر پیشانی و عارض اطفال کشند.[۴]

بعد از آنکه مادر نبض بچه اش را میگیرد دستش را بزمین میزند تا درد و بلای بچه برود بزمین.

همزاد - مشهور است که چون فرزندی متولد شود جنی هم با او بوجود می آید و با آن شخص همراه میباشد و آن جن را همزاد میگویند[۵]


  1. نوروزنامه ص۲۱.
  2. نوروزنامه ص۳۸.
  3. نقاره خانه سردر ارک بوده وخراب شده.
  4. .برهان قاطع.
  5. .برهان قاطع.