برگه:Neyrangestaan.pdf/۴۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۵۰
نیرنگستان

که قاتلین خودرا سوار کرده از روی پل سراط بگذراند.

ماه دیدن - برای هر ماه چیز مخصوصی را باید دید چنانکه شاعر گوید:

  محرم زر است و صفر آینه ربیع نخست آب دیگر غنم  
  جمادی نخستین بسیم سفید جمادی دگربر کسی محترم  
  رجب مصحف و ماه شعبان بگل مه روزه تیغ جهاندار جم  
  بشوال سبزه بذیقعده طفل بذیحجه دیدار زیبا صنم[۱]  

در موقع رؤیت هلال بطور کلی پیر مرد، آب، اسب سفید، سبزه، شمشیر و فیروزه خوبست و این شعر را میخوانند:

  ای بار خدای عرش و کرسی شش چیز مرا مدد فرستی:  
  علم و عمل و گشاده دستی ایمان و امان و تندرستی.  

برای آمدن باران در دهات خراسان معمول است سرچوبی را بشکل عروسک درست کرده رخت می پوشانند و دنبال آن می خوانند:

  چولی قزک بارون کن بارون بی پایون کن  

برای بند آمدن رگبار هفت کچل زنده را اسم برده یک نخ را باسم هر کدام یک گره میزنند و رو بقبله در حیاط آویزان میکنند یا روی آسمان با انگشت یاعلی خیالی نقش میکنند یا قاشق ارثی را زیر آسمان سرازیر میآویزند و یا چهل «ق» روی یک تکه کاغذ نوشته رو بقبله آویزان میکنند.

مهره مار - برای گرفتن مهرهٔ مار وقتیکه مارها جفت


  1. نصاب چاپ برلین ص ۵۶.