برگه:Neyrangestaan.pdf/۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

عنوان نوشته های صادق هدایت در چاپ جدید

مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر

 1. محل و تاریخ و چاپ نخست:
 2. ۱ – فوائد گیاهخواریبرلن ۱۳۰۶
 3. ۲ – زنده بگور (مجموعه داستان)تهران ۱۳۰۹
 4. ۳ – پروین دختر ساسانتهران ۱۳۰۹
 5.  (و «اصفهان نصف جهان» تهران ۱۳۱۱)
 6.  (بهمراه کتاب «انتظار» از حسن قائمیان)
 7. ۴ – سه قطره خون (مجموعهٔ داستان)تهران ۱۳۱۱
 8. ۵ – سایه‌روشن (مجموعهٔ داستان)تهران ۱۳۱۲
 9. ۶ – علویه خانمتهران ۱۳۱۲
 10.  (و «ولنگاری» ۱۳۲۳)
 11. ۷ – نیرنگستانتهران ۱۳۱۲
 12. ۸ – مازیار (با م. مینوئی)تهران ۱۳۱۲
 13. ۹ – وغ‌وغ ساهاب با م. فرزاد)تهران ۱۳۱۲
 14. ۱۰ – ترانه‌های خیامتهران ۱۳۱۳
 15. ۱۱ – بوف کوربمبئی ۱۳۱۵
 16. ۱۲ – سگ ولگرد (مجموعهٔ داستان)تهران ۱۳۲۱
 17. ۱۳ – گزارش گمان‌شکنتهران ۱۳۲۲