برگه:Neyrangestaan.pdf/۶۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۶۷
نیرنگستان

در خواب توی چاه بیفتند خواهند مرد.

در خواب بالای بلندی بروند کار آدم خوب میشود.

در خواب توی خلا بیفتند پول زیاد می یابند.

مار در خواب دولت است.

هر که در خواب ببیند دندانهایش افتاده میمیرد.

گاو و گوساله در خواب دشمن هستند.

ماه را در خواب ببینند خبر خوش میرسد.