برگه:Neyrangestaan.pdf/۶۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۶۹
نیرنگستان

صبح زود که سگها زوزه میکشند برای اینست که عزرائیل را می بینند و برای اینکه عزرائیل توی خانه نیاید باید لنگه کفش را دمر کرد.

هفت قدم دنبال تابوت بروند ثواب دارد[۱].

برای ثواب هر مردی که تابوت را می‌بیند خوبست زیر آن برود هفت قدم آنرا بدوش ببرد و یا اینکه در صورتی که از جهت مخالف میرود برگردد و هفت قدم از راه سیر تابوت بردارد.

کسیکه شب بمیرد نباید تنها باشد و بالای سرش شمع می سوزانند.

بالای سر مرده سنگ لحد میگذارند تا وقتیکه نکیر و و منکر میآیند بسراغش سرش به آن سنگ بخورد عطسه بکند و بگوید: الحمدلله رب‌العالمین تا بدانند که مسلمان است و بهمین جهت باید پس از عطسه عادت کرد بگفتن این جمله تا ملکه انسان بشود.

وقتیکه مرده را از اطاق بیرون میبرند سرجایش یک خشت میگذارند رویش یک تکه گوشت و شب یک کاسه شربت و یک بشقاب حلوا و چراغ روشن[۲] در آن اطاق میگذارند صبح آنها را میبرند سرقبرش.


  1. «و چندانکه از پس تابوت نسا بتوانند رفتن بروند، چه هر گامی را که از پس نسا شوند سیصد استیر گرفته بود و هر استیر چهار درم بود چنانکه سیصداستیر هزار و دویست درم بود بهر گامی چندین گرفه بود.» صد در نثر ص ۱۲.
  2. «۱۰» و هر سه شب هم جایگه که روان ازین جداشده باشد باید که آن سه روز روشنائی نهاده باشند.» بندهش ص ۱۱۰.