برگه:Neyrangestaan.pdf/۷۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۷۲
نیرنگستان

موقع سؤال در قبر بآنها تکیه بکند[۱].

کاسه العفو - آخرین آبی که بسر مرده میریزند از کاسه‌ای است که مرده شور العفو میخواند و به آن میدمد و بسر مرده میریزد.

قبر که فشار میدهد انسان هرچه شیر از مادرش خورده از دماغش بیرون میآید.


  1. جریدتین باید از شاخه درختهای تر مثل بید و انار و انجیر باشد که باندازه معین قطع میشود. این مسئله برسمهای زرتشتیان را بخاطر میآورد.