برگه:Neyrangestaan.pdf/۷۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

تفائل ناشی از اعضای بدن

 

سر بزرگ نشان عقل و کیاست است[۱].

پیشانی بلند علامت دولت است.

پیشانی کوتاه علامت تنگدستی و زبونی[۲].

ریش دراز علامت حماقت است.

ریش کوسه و چشم زاغ نشان بد جنسی است.

قد بلند نشان حماقت است.

قد کوتاه نشان زیرکی و دانائی و زرنگی است[۳].

کف دست را نیشگون بگیرید علامت وعده دادن است.


 1. مثال مازندرانی: کنه پا چوبون گنه سر سلطون.
 2. «حکماء گفته‌اند که پیشانی فراخ که بر وی خطوط یعنی چین و شکنج نباشد نشان خصومت و بلاهت .... و لاف و گزاف بود و پیشانی نحیف و باریک نشان فرومایگی و خساست و عاجزی بود و پیشانی متوسط نشان فهم و علم و هشیاری و تدبیر است».

  اخلاق محسنی

 3. بزرگان گفته‌اند: کوتاه خردمند به از نادان بلند.
    شعر از رسول خدا چنین نقل است کادم قد بلند کم عقل است  

  «در تواریخ مذکور است که مردی کوتاه‌قامت در پیش نوشیروان دادخواهی کرد و گفت کسی بر من ستم کرده است نوشیروان فرمود که: کسی بر مرد کوتاه بالا ستم نتواند کرد بلکه او ستم کند، و تو کوتاه قدی. گفت: ای شاه آنکس که بر من ستم کرده‌است از من کوتاه‌تر است انوشیروان تبسم فرمود و داد او بداد.»

  اخلاق محسنی ص ۱۸۸