برگه:Neyrangestaan.pdf/۷۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۷۵
نیرنگستان

سینهٔ مرد که زیاد پشم داشته باشد مهر علی است.

از بینی کسی نباید عیب جوئی کرد چون خدا آنرا با دست خودش درست کرده.

سر بینی که سفت بشود علامت سن بلوغ است.

سربینی بخارد به مهمانی خواهند رفت.

کف پا که بخارد راه دور میروند.

کف دست راست که بخارد باید آنرا روی سر پسر اول مالید تا پول گیرشان بیاید.

کف دست چپ که بخارد خرج زیاد میکنند.

یک عطسه علامت صبر است در جوابش میگویند: عافیت باشد و برای شکستن صبر هفت صلوات باید فرستاد. دو عطسه علامت جخد (جهد) است باید تعجیل کرد. چه سالم و چه ناخوش هر کس عطسه بکند مسلماً تا سه روز زنده خواهد بود.[۱]


  بقیه از صفحه قبل
  در قصص‌العلماء ص۱۳۲ نوشته که میرزامحمداخباری بوسیلهٔ گداز سر اشپختر (سیتسانوف) سردار روسی را برای فتحعلیشاه آورده در مثل میگویند: مگر سر اشپختر را آوردی؟
  در اوستا (فرگرد۱۷) تأکید شده که در مواظبت موی سر و خرده ناخن بکوشند تا بدست (یادوک) جادو نیفتد.
  ««۱» اینکه چون ناخن خلال کنند. باید که در کاغذی کنند «۲» باز سروش فراز باید گرفتن و سه ایتا اهووبریو گفتن «۱۰» البته باید که (ناخن) ناسوده نگذارند که بسلاح جادوان بکار آید: صد در نثر ص۱۳ در چهاردهم.

 1. خبر: العطاس امان من الموت ثلثة ایام. بهمین جهت بعداز عطسه باید

  بقیه پاورقی در صفحه ۷۱