برگه:Neyrangestaan.pdf/۷۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

تفأل، نفوس، مروا، مرغوا

 

پاشنه ‌های کفش که جلو هم جفت بشود صاحبش پولدار می‌شود.

دود بسوی کسی برود پولدار است.

اول روز یا اول ماه یا اول سال از کسی پول دشت بکنند که دستش خوب باشد تا آخر پولدار خواهند بود.

میلاب قلیان بیفتد پول گیر کشندهٔ قلیان می‌آید بشرط آنکه میلاب را از کوزه بیرون بیاورد، سرش را ببوسد و دوباره سر جایش بگذارد. هر کس ندانسته لباس وارونه بپوشد پول گیرش می‌آید.

پشت لباس مرد که تا بخورد پول گیرش میآبد.

پشت مرد که بزنند و گرد بلند بشود نان خودش را می‌تواند در بیاورد.

بشقاب که سه تا قطار بشود مهمان می‌آید، اگر ظرف کوچکی پهلویش باشد بچه هم همراه دارد.

تفاله چائی که در استکان راست بایستد مهمان می‌آید.