برگه:Neyrangestaan.pdf/۷۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۷۹
نیرنگستان

تکه که از دهن بیفتد مهمان میآید، قلیان که صدا بدهد و جرقه بپراند مهمان میآید.

آب سلام بکند (در هنگام ریختن روی خودش برگردد و صدا بدهد) مهمان میآید.

روی کوزه که عرق میکند مهمان میآید. آب یا لقمه بیخ گلو بجهد سوقاتی میخورند.

لیوان آب برگردد روشنائی است.

سیگار که از یکطرف آتش بگیرد زن خوب گیر کشنده آن میآید.

آینه بخت عروس بشکند یکی از عروس با داماد خواهد مرد.

زن و خانه و اسب خوشقدم و بد قدم دارد.

از میان دو نفر زن رد بشوند کار آدم گراته میافته.

زن شوهر دار اگر سفره بدزدد شوهرش میمیرد.

زن اگر تو خزانهٔ حمام سرش را ببافد هوو سرش میآید.

دختر چادر سیاهش را وارونه سرش کند بختش باز میشود.

دختری که پدر دارد اگر گیسش را توی خانه باز کند بد یمن است، از میان گلهٔ گوسفند یا از زیر طناب قطار شتر رد شوند فقر میآورد.

هر کس در خانه بد قدم منزل بکند یا ناخوش و گرفتار میشود و یا میمیرد.