برگه:Neyrangestaan.pdf/۷۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۸۰
نیرنگستان

هرگاه مسافر ناپاک در اتومبیل باشد اتومبیل خراب میشود «پنجر میشود».

ایستاده شلوار بپوشند فقر میآورد.

هرگاه ابر بشکل شتر بشود در آنسال وبا خواهد آمد.

گرهٔ هر چیزی خود بخود باز بشود خوب است و اسباب کارگشائی است.

تار عنکبوت که مثل نخ صاف باشد علامت اینست که سفری میآید.

مسافر که از خانه بیرون میرود اگر پیرزن موسرخ جلو او درآید بد آیند است.

آتشتازی توی خانه بیفتد در آنجا عروسی میشود.

ستارهٔ دنباله دار آمد و نیامد دارد، ممکن است خوش یمن و یا بد یمن باشد.

چنباتمه توی درگاه بنشینند بهتان خواهند خورد برای رفع آن باید بدر طرف خود تف انداخت.

مرد که بزک بکند بزندان خواهد افتاد.

ابر سیاه رگبار میآورد و زود میایستد در صورتیکه ابر خاکستری بارانش پشت بند دارد[۱].

تیغه های قیچی که باز بماند یا بهم بزنند دعوا میشود.

پول یا دسته کلید که بهم بزنند دعوا میشود.


  1. از ابر سیاه مترس و مرد تپه ریش
     از ابر سفید بترس و مرد کوسه ریش.