برگه:Neyrangestaan.pdf/۸۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۸۸
نیرنگستان

لنگه کفش او را با خودش در قبر بگذارند که در آنماه کسی از خویشانش نمیرد[۱]».

«در شب یا روز ۲۷ ماه رمضان برای برآمدن حاجتها دوازده فتیله باید روشن بکنند.»[۲]

روز سه‌شنبه و چهارشنبه نباید جاروب کرد.

روز اول ماه جاروب کردن خوبست.

اگر کسی در خانه‌ای باشد که یکنفر در آنجا بمیرد وشب را در آنجا بماند باید هفت شب متوالی در آنجا باشد.

شب یلدا بلند ترین شب زمستان است در آنشب باید هندوانه خورد.

شب خوب نیست که از خانهٔ کسی آب ببرند و یا باید کمی آب برده در آن خانه بپاشند و بعد آب ببرند.

غروب که سر چاه یا قنات بروند بی وقتی میشوند.[۳]

شب پیش از نوروز باید کو کو سر سفره باشد ولی شب بعد از نوروز نباید کو کو باشد چون اسمش را که ببرند فقر میاورد[۴].

صبح زود که از خانه بیرون میآیند اگر ظرف خالی در دست کسی به بیند است (بی‌برکت).

شب که شام غریبان است اجاق خانه باید خاموش باشد.

در ماه صفر سفر کردن خطر دارد.


  1. کلثوم ننه
  2. کلثوم ننه
  3. آبیکه تنگ غروب بکشد ناخوش است. شایست نشایست
  4. کو کو طلب کردن آنچه که نیست.