برگه:Neyrangestaan.pdf/۹۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

احکام عمومی

 

آب و نمک مهر فاطمه زهراست نباید آنرا آلوده کرد [۱] و از کسی نباید دریغ کرد.

آب دهن پیر زن تیزاب است.

آب خوردن را اول باید به کوچکتر داد اگر برخلاف آن بکنند روز پنجاه هزار سال باید او را کول بکنند، بروایت دیگر اگر کوچکتر اول آب نخورد آب از سرچشمه خشک میشود.

ایستاده نباید آب خورد چون در رگ و ریشه های پا میرود.

آب در سفره بگذارند شمر به آب میرسد

در آب نباید شاشید چون مهر فاطمه است.


  1. ««۱۶» و اگر قی در آب کنند یا آب تاختن گناه باشد «۱۷» اگر خیوی (تف) در آب روان افکند خوری گناه باشد «۱۸» و اگر قی در آتش کنند یا .. آب تنافوری گناه باشد «۱۹» و اگر نسا (مردار) در آب یا آتش افکند مرکرزان باشد.»

    صد در بندهش صفحه ۸۲ و صفحه ۱۴۸

    - شمر بشکل سگ چهار چشمی است که پیوسته دنبال آب میدود و از دور بنظرش سراب میآید ولی هر چه میدود به آب نمیرسد چون در کربلا آب را مضایقه کرد.