برگه:Neyrangestaan.pdf/۹۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۹۳
نیرنگستان

مهمان که در خانه است نباید جاروب کرد.

بدرخت سبز نباید شاشید.

بدرخت سبز نباید سنگ انداخت.

روز عید غدیر خال بگذارند در روز قیامت ماه میشود.

چشم درد مال علی و دندان درد مال عمر است.

قاویت سر سفره بی‌بی حور و بی‌بی نور را نباید مرد بخورد.

از بیاض گردن دختر بوی بهشت میآید.

اگر از توپ افطار مدتی بگذرد و افطار نکنند آن روزه را شیطان میبرد.

چوبی که در موقع سوختن صدا بکند باید چخ گفت چون این صدای سگی است که از جهنم میآید آتش ببرد.

قرآن را بعد از خواندن نباید باز گذاشت چون شیطان آن را میخواند.

ریش را زیاد شانه بزنند شهوت زیاد میشود.

اگر ایستاده شلوار بپوشند تا سه روز دعا مستجاب نمیشود.

به لقمهٔ مهمان نباید نگاه کرد.

استخوان خورشت را در پلو فرو بکنند فحش به آشپز است.

پشت سر مسافر نباید کاغذ نوشت و سیاهی فرستاد.

شام را حتماً باید خورد تا رگ عشاء را بشکند.

هر کار خوبی که انسان میکند ملائکهٔ روی دوش راستش مینویسد و کار بد را ملائکهٔ روی دوش چپش.