برگه:Neyrangestaan.pdf/۹۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۹۴
نیرنگستان

کسیکه جای تازه ای را ببیند باید یک مرغ سیاه بدهد.

عدد ۱۳ نحس است.

هر کس دور نان را بچیند روز قیامت کناره‌های نان مار شده بگردنش می‌پیچد.

بریدن نان با کارد گناه دارد.

پوست خربزه را نباید سوزاند چون رویش یا علی نوشته.

طبیب یا کسیکه بعیادت ناخوش میآید اگر قدمش سبک یا خوب باشد ناخوش زود خوب میشود و اگر سنگین باشد حالش بدتر میشود.

تفنگ خالی را نباید رو بکسی گرفت چون ممکن است شیطان آنرا پر بکند.

چاقوی باز را نباید بدست کسی داد.

بسم‌الله که بگویند جن و غول و شیاطین فرار میکنند[۱]

ته ظرف غذا را اگر تمام نکنند و پس مانده بگذارند گناه دارد

زن تا بچه دار نشود نباید با شوهرش از خانه بیرون برود

زن باید چراغ خانه‌اش را غروب خودش روشن بکند.

بگدا باید سلام کرد چون ممکن است که خواجهٔ خضر باشد و بصورت گدا در آمده باشد.

استخوان را روی بام بیندازند ثواب دارد.


  1. مثل پول غول است و ما بسم‌الله