برگه:Neyrangestaan.pdf/۹۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

دستورها و احکام عملی

 

هر گاه از روی شوخی بروی کسی کارد یا چاقو بکشند باید سر آن را سه بار بزمین زد تا خون نکند.

اسم ناخوشیهای بد را بزبان بیاورند (وبا .. طاعون) باید مابین شست و انگشت سبابه را با دندان گزید.

زنها که از چیزی تعجب بکنند میگویند: رو بکوه سیاه.

هنگام آب نوشیدن زن باید چادر و مرد باید کلاه سرش باشد گاه نبود باید دست را روی سرشان بگذارند

کسیکه خواب ببیند و محتلم بشود میگویند: ملایک پرده از جلو چشمش برداشتند و یا میگویند که: خاک نفرینش کرد[۱]

هر گاه به نیت اینکه مرادشان داده شود در روضه خوانی


  1. شبیه افکار زرتشتی است چون در اوستا نطفهٔ مرد (سمن) نباید به هدر برود و باید بچه بشود وهرآینه به هدر رفت گناه بزرگ است

    رجوع شود به ویدیوداد فقرهٔ ۷۶–۷۴ و ۱۰۷–۱۰۲


    ««۲»پرهیز کردن (از آسمان) آنست که تخم و آب پشت خویش بزیان نیاورد و بناسزا مردم ندهند «۳» چه هرگاه که منی خویش نه نیک دارند مینو آسمان آن کس را بیازارد و بنزدیک دادار اورمزد خصمی آن روان کند و نگذارد که روان او به بهشت رسد

    بندهش ص ۱۴۶