برگه:OsouleMazhabeDivanian.pdf/۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

اصول مذهب دیوانیان

میرزا ملکم‌خان