برگه:OsouleMazhabeDivanian.pdf/۱۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

اجر چنان خدمات معظم چه خواهد بود؟

– حق سواری بر الاغ سلطنت ایران.

علامت این حق کدام است؟

– نشان اقدس.

این نشان را به چه سند به آن ذات اشرف دادند؟

– به سند اینکه ید قدرت او، مهر و امضا و دستخط و فرمان ذات مقدس شاهنشاهی را در خارج و داخل مبدل فرموده است به آفتابهٔ طهارت فرنگی.

در تکمیل شوکت چنان صدارت، ایران را دیگر چه باید کرد؟

– باید مجتهدین و علما و فضلای این ملت را به قدر قوه بدنام و تحقیر و ذلیل کرد.

چرا؟

– بعلت اینکه همه کفر می‌گویند.

۸