برگه:OsouleMazhabeDivanian.pdf/۱۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

تقریباً همهٔ رساله‌های او به این مسایل اصلی می‌انجامد؛ اخذ تمدن اروپائی، تأمین آزادی، اسقرار حکومت قانون و اصلاح آئین حکومت.[۱]

ملکم در سال ۱۳۲۶ ه‍. ق به سن هفتاد و هفت سالگی، آخرین دم را در سویس باز دمید.


  1. رجوع شود به فکر آزادی، ص ۱ – ۱۰۰، فریدون آدمیت.
۱۳