برگه:OsouleMazhabeDivanian.pdf/۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

اصول مذهب دیوانیان

 

میرزا ملکم‌خان