برگه:OsouleMazhabeDivanian.pdf/۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

خداوند عالم خاک ایران و اهل ایران را از برای چه آفریده است ؟

– از برای اینکه به چند نفر الواط بی دین خوش بگذرد.

اسم مبارک این الواط چیست؟

– اولیای دولت علّیّه ایران.

این اولیای شریف به چه هنر صاحب چنان امتیاز شده‌اند؟

– به هنر اینکه ایران را فقیرتر و ذلیل‌تر و خراب‌تر از هر نقطهٔ روی زمین ساخته‌اند.

۳