برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

رُباعیّات

 

حکیم عُمر خیّام

 

کلالهٔ خاور