برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۰۸

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۲۴۱

  گویند بهشت و حور عین خواهد بود  
  آنجا می ناب و انگبین خواهد بود  
  گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک  
  چون عاقبت کار همین خواهد بود  

۲۴۲

  گویند بهشت و حور و کوثر باشد  
  جوی می و شهر و شیر و شکّر باشد  
  پر کن قدح باده و بر دستم نه  
  نقدی ز هزار نسیه بهتر باشد  

۲۴۳

  گویند که ماه رمضان گشت پدید  
  من بعد بگرد باده نتوان گردید  
  در آخر شعبان بخورم چندان می  
  کاندر رمضان مست بیفتم تا عید