برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۱۳

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۲۵۶

  هر صبح که روی لاله شبنم گیرد  
  بالای بنفشه در چمن خم گیرد  
  انصاف مرا ز غنچه خوش میآید  
  کو دامن خویشتن فراهم گیرد  

۲۵۷

  هرگز دل من ز غلم محروم نشد  
  کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد  
  و اکنون که بچشم عقل در مینگرم  
  معلومم شد که هیچ معلوم نشد  

۲۵۸

  هرگه که بنفشه جامه در رنگ زند  
  در دامن گل باد صبا چنگ زند  
  هشیار کسی بود که با سیمبری  
  می نوشد و جام باده بر سنگ زند